Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti Preistour s.r.o. týkající se webových stránek www.sunmix.cz (dále jen „Obchodní podmínky“)

1. Všeobecná ustanovení

1.1. Společnost Preistour s.r.o. (dále jen „CA“) se sídlem na adrese I. P. Pavlova 3, Praha 2, 12000, Česká republika, IČO 04230701, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 244505, je provozovatelem internetových stránek www.sunmix.cz. CA působí na českém trhu jako cestovní agentura zprostředkovávající nabídku cestovních produktů a souvisejících služeb a svou činnost provozuje zejména prostřednictvím webových stránek www.sunmix.cz.

1.2. CA je, jako cestovní agentura, autorizovaným zprostředkovatelem cestovních produktů, jako jsou např. rekreační pobyty a jiné zájezdy (dále jen „Zájezdy“) určitých cestovních kanceláří (dále jen „Cestovní kancelář“), se kterými má uzavřenu řádnou smlouvu o prodeji Zájezdů. CA je také zprostředkovatelem specifických služeb, jakými jsou služby v letecké dopravě, ubytovací služby, pronájem aut, místních turistické aktivity a pojištění (spolu se Zájezdy dále jen „Zprostředkované služby“; cestovní kanceláře spolu s dodavateli specifických služeb dále jen „Dodavatelé“).

1.3. CA neposkytuje Zprostředkované služby, ale vystupuje pouze jako prostředník. CA výslovně poukazuje na skutečnost, že smlouvy týkající se Zprostředkovaných služeb (dále jen „Smlouvy“) nejsou uzavírány přímo s CA, ale mezi Zákazníkem (jak je definováno níže) a příslušným Dodavatelem.

1.4. CA a Zákazník uzavírají pouze zprostředkovatelskou smlouvu. Předmětem takové zprostředkovatelské smlouvy je usnadnit uzavření Smlouvy (dále jen „Vlastní služby“, společně se Zprostředkovanými službami pak souhrnně „Služby“) prostřednictvím stránek Sunmix.cz.

1.5.Tyto Obchodní podmínky pouze upravují smluvní vztah mezi CA jako prostředníkem a poskytovatelem Vlastních služeb a Zákazníkem. Smlouvy mezi Zákazníkem a Dodavatelem mohou podléhat všeobecným obchodním podmínkám Dodavatele, které jsou Zákazníkovi k dispozici před dokončením jakékoli rezervace a které Zákazník přijímá v okamžiku, kdy je rezervace dokončena.

1.6. Informace o Zprostředkovaných službách jsou poskytovány a pravidelně aktualizovány CA na základě elektronicky zpracovaných dat získaných od Dodavatelů.

1.7. CA neručí ani není zodpovědná za nesprávné informace týkající se Zprostředkovaných služeb zveřejněných na stránkách sunmix.cz, jako např. zveřejněných cen, dat a dalších údajů. Zavazující je pouze cena a ostatní podmínky stanovené ve Smlouvě platně uzavřené mezi Zákazníkem a příslušným Dodavatelem. Zejména obrázky a popisy zobrazené na stránkách Sunmix.cz jsou pouze ilustrativního charakteru; jejich cílem je popsat míru komfortu ubytování, a proto nemohou být považovány za jakýkoliv konkrétní závazek. Skutečná situace se může od takového popisu a obrázků lišit.

1.8. Služby mohou být objednány pouze osobou, která je způsobilá uzavírat smluvní ujednání. Osoba, která nemá plnou způsobilost k právním úkonům spojeným s uzavíráním smluvních ujednání může Smlouvu uzavřít pouze se souhlasem příslušného zákonného zástupce. „Zákazníkem“ se pro účely těchto Obchodních podmínek rozumí jakákoli osoba, která uzavřela Smlouvu o Službě, stejně jako jakákoli osoba, která zašle objednávku na Službu v souladu se sekcí 1 těchto Obchodních podmínek.

1.9. Všechny Cestovní kanceláře, se kterými CA spolupracuje, informovaly CA, že jsou řádně pojištěny proti úpadku.

2. Objednávka a uzavření Smlouvy

2.1. Zákazník je zodpovědný za své činnosti prováděné na stránkách sunmix.cz včetně používání svého uživatelského jména a hesla. Zákazník si je vědom toho, že činnosti prováděné na stránkách sunmix.cz mohou mít za následek finanční závazky.

2.2. Zákazník umístí závaznou objednávku s ohledem na Služby kliknutím na tlačítko „Koupit tuto dovolenou“ (dále jen „Rezervace“). Podrobné platební pokyny jsou uvedeny během provádění rezervace. Platby za objednané Služby mají okamžitou splatnost. Rozhodujícím bude datum přijetí platby CA nebo Dodavatelem.

2.3. Provedením rezervace Zákazník přijímá tyto Obchodní podmínky, jakož i obchodní podmínky příslušného Dodavatele.

2.4. Po provedení rezervace poskytne CA Zákazníkovi potvrzení o přijetí, a to prostřednictvím e-mailové zprávy. Takové potvrzení o přijetí nepředstavuje přijetí nabídky umístěné Zákazníkem při kliknutí na tlačítko „Koupit tuto dovolenou“, ale představuje pouze zprávu o stavu týkající se procesu rezervace.

2.5. V okamžiku potvrzení o přijetí v souladu se sekcí 2.4. nemá CA žádné informace o tom, zda je daná Zprostředkovaná služba k dispozici, či nikoli.

2.6. Přijetí Rezervace bude CA oznámeno v samostatném e-mailu jménem Dodavatele a v jeho zastoupení během 48 hodin (v pracovní dny) nebo 72 hodin (víkendy) po provedení Rezervace. Pokud by CA – jménem Dodavatele a v jeho zastoupení – během příslušné doby následující po Rezervaci přijetí neoznámila, nedojde mezi Zákazníkem a Dodavatelem k uzavření platné příslušné smlouvy na Zprostředkované služby.

2.7. Namísto přijetí Rezervace může CA – jménem Dodavatele a v jeho zastoupení – nabídnout Zákazníkovi alternativní cestu. Taková alternativní nabídka představuje novou nabídku, která vyžaduje přijetí ze strany Zákazníka. Zákazník není povinen takovou alternativní nabídku přijmout.

2.8. Cestovní doklady potřebné pro danou Službu jsou Zákazníkovy poskytnuty e-mailem nejpozději 7 dní před odjezdem.

2.9. Umístěním Rezervace na Zprostředkované služby přes stránky Sunmix.cz dává Zákazník cestovní agentuře pokyn, aby ve vztahu ke Zprostředkovaným službám poskytovaným příslušným Dodavatelem působila jako prostředník. Rezervace je závaznou objednávkou Zákazníka k uzavření smlouvy o zprostředkování s CA týkající se příslušných Zprostředkovaných služeb. Poskytnutím zprávy o přijetí cestovní agenturou v souladu se sekcí 2.4. je Zákazníkova objednávka přijata a zprostředkovatelská smlouva uzavřena.

2.10. S ohledem na Zprostředkované služby jsou smluvní povinnosti CA omezeny pouze na řádné zprostředkování daných Zprostředkovaných služeb. Uzavření Smlouvy mezi Zákazníkem a příslušným Dodavatelem Zprostředkovaných služeb podléhá obchodním podmínkám daného Dodavatele.

2.11. Zákazník si je vědom toho, že CA a/nebo Dodavatel mohou využít služeb obchodního partnera, což znamená, že Služby, které jsou poskytovány na místě, kde Zákazník tráví dovolenou, mohou poskytovat zaměstnanci obchodních partnerů CA a/nebo Dodavatele. Takový obchodní partner může být jiným subjektem se sídlem jak v České republice, tak i v zahraničí.

3. Platba

3.1.Celková cena za všechny zvolené Služby je zobrazena na konci rezervačního procesu před provedením samotné Rezervace.

3.2. Platby za Služby musí být poukázány pouze na účet CA, která dané platby přijme jménem Dodavatele (za Zprostředkované služby) nebo svým vlastním jménem (za Vlastní služby). CA zajišťuje, že je řádně oprávněna inkasovat platby jménem Dodavatele.

3.3. Pokud není ve všeobecných obchodních podmínkách Dodavatele stanoveno jinak, platby za rezervace uskutečněné na stránkách Sunmix.cz musí být uskutečněny prostřednictvím poskytnutého zabezpečeného platebního systému.

3.4. Zákazník bere na vědomí, že i po závazném přijetí Rezervace podle části 2.5. se mohou vyskytnout výjimečné okolnosti vedoucí k tomu, že zprostředkovatelská smlouva nebo smlouva na Vlastní služby nemůže být splněna. V takovém případě je CA oprávněna jednostranně zrušit danou smlouvu prostřednictvím e-mailu adresovanému Zákazníkovi a Zákazník má právo na okamžité vrácení všech finančních prostředků, které již byly za Vlastní služby zaplaceny.

3.5 Platební podmínky – Záloha a Záloha od 500 Kč

 • U Zájezdů, které nejsou v režimu last minute (s odletem do šesti týdnů), může Zákazník využít nabídky splatit Zájezd ve dvou fázích – zálohou a později následně doplatkem celkové částky. Cestovní agentura Sunmix.cz je oprávněna požadovat zálohu v takové výši, kterou u Zprostředkovaných služeb stanovují příslušní Dodavatelé.
 • V případě, že si Zákazník vybere Zájezd v režimu first minute, může u vybraných Zájezdů využít speciální akce Sunmix.cz Záloha od 500 Kč. Na nákup takových Zájezdů se vztahují speciální podmínky.
 • Přesné vyúčtování Zájezdu s termíny úhrady budou Zákazníkovi vystaveny v rámci potvrzení o zakoupení Zájezdu, který obdrží hned po rezervaci Zájezdu a splacení první zálohy. Splacením první zálohy se zákazník zavazuje k doplacení zbylé částky a zakoupení zájezdu.
 • V rámci akce Záloha od 500 Kč hradí Zákazník od 500 Kč na osobu do 31. března 2017, do 10. dubna 2017 následně musí zákazník uhradit minimálně 30 % z celkové částky Zájezdu. Celková cena Zájezdu musí být pak Zákazníkem uhrazena nejpozději do 35 dnů před zahájením Zájezdu.
 • Akce Záloha od 500 Kč se vztahuje na Zájezdy s odjezdem v období od 1. května 2017 do 31. října 2017.
 • Akce Záloha od 500 Kč se vztahuje pouze na Zájezdy s charterovými lety. Na nákup Zájezdu na pravidelných linkách se akce nevztahuje a po Zákazníkovi bude požadována záloha 50 % z celkové ceny zájezdu.
 • V případě zrušení zájezdu ze strany zákazníka je nutné se vždy řídit storno podmínkami jednotlivých cestovních kanceláří. Částka, která bude cestovní kanceláří vyměřena, tak musí být kompletně uhrazena zákazníkem, k čemuž se tento zavazuje již splacením první zálohy Zájezdu.
 • Pokud se zájezd neuskuteční, nikoliv však z pohnutek klienta, ale vinou Cestovní kanceláře, která zájezd zprostředkovává, bude Zákazníkovi vyplacena jen ta částka, kterou již splatil prostřednictvím cestovní agentury Sunmix.cz. Na zbylou částku, kterou za něj v mezidobí uhradila agentura Sunmix.cz, nevzniká Zákazníkovi nárok.
 • V případě, že dojde k úpadku Cestovní kanceláře, která Zájezd pořádá, a Zákazník ještě neuhradil celkovou cenu Zájezdu, má Zákazník právo na vrácení pouze takové částky, kterou do té doby uhradil. Zbytek částky má právo si nárokovat cestovní agentura Sunmix.cz, která za něj zájezd u cestovní kanceláře nakoupila.

4. Cestovní doklady

4.1. Každý Zákazník je při cestách do zahraničí povinen mít u sebe platný cestovní pas nebo – v závislosti na příslušné destinaci – platný občanský průkaz pro cestování na území EU. Každý Zákazník je povinen získat nezbytné informace týkající se vstupu do vybrané destinace nebo států, kam cestuje. Formality týkající se víz musí být vždy zajištěny Zákazníkem před vlastním cestováním. CA nebo poskytovatel služby nenese odpovědnost za případné neposkytnutí víz.

4.2. Zákazník bere na vědomí, že pro různé destinace je určena různá minimální platnost pasu (což je obvykle vyjádřeno v měsících po návratu z dané destinace). Pro většinu destinací je vyžadovaná platnost pasu šest (6) měsíců. Podrobnější informace lze nalézt na stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky nebo Zastupitelských úřadů jednotlivých zemí. Před rezervací Služby jsou Zákazníci rovněž povinni zkontrolovat si vízové, bezpečnostní a další podmínky nutné pro vstup do země a pobyt v ní, včetně aktuální situace v destinaci.

4.3. Cestovní doklady související s rezervací specifických Zprostředkovaných služeb a Vlastních služeb, např. poukazy, letenky apod., budou Zákazníkům poskytnuty cestovní agenturou nebo příslušným Dodavatelem. Pokud nebylo dohodnuto jinak, bývají tyto dokumenty obvykle odeslány Zákazníkovi 7–10 dní před odjezdem, případně mu mohou být předány přímo v místě odjezdu. V případě letu s leteckou společností, která nevyžaduje elektronické letenky, nebo v případě ubytování v ubytovacím zařízení nevyžadujícím elektronické doklady musí Zákazník prokázat svou totožnost pouze prostřednictvím cestovního dokladu, případně průkazu totožnosti.

5. Zrušení Smlouvy a odškodnění

5.1. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy s CA týkající se Vlastních služeb. Náklady vzniklé odstoupením uhradí Zákazník.

5.2. Odstoupení od smlouvy uzavřené s CA a/nebo Dodavatelem musí být Zákazníkem oznámeno prostřednictvím e-mailu na následující adresu CA: kontakt@sunmix.cz a může být provedeno pouze Zákazníkem uvedením spisového nebo rezervačního čísla.

5.3. Kromě toho se bude zrušení / odstoupení od Smlouvy uzavřené s Dodavatelem týkající se Zprostředkovaných služeb řídit obchodními podmínkami příslušného Dodavatele. To platí i pro změny těchto Smluv. Jakékoli poplatky, náklady nebo částečné platby cestovních nákladů se v případě zrušení nebo změny Smlouvy o Zprostředkovaných službách řídí obchodními podmínkami daného Dodavatele.

6. Odmítnutí Zákazníka

CA si vyhrazuje právo odmítnout jakékoli rezervace nebo uzavření Smlouvy se Zákazníkem, a to zejména v následujících případech:

 • jestliže Zákazník opakovaně odesílá neúplné nebo úmyslně nesprávně vyplněné rezervace,
 • jestliže Zákazník neposkytne správné kontaktní informace,
 • jestliže Zákazník bez zjevného důvodu ve dvou bezprostředně následujících případech neprovede platbu zálohy nebo celkových nákladů rezervovaných Zprostředkovaných služeb podle části 3 těchto Obchodních podmínek,
 • jestliže Zákazník jedná podvodným způsobem nebo porušuje tyto Obchodní podmínky.

7. Specifické služby

Výše uvedené části těchto Obchodních podmínek platí, pokud není uvedeno jinak v této části 7 pro specifické typy služeb, které mohou být součástí Služeb.

7.1. Letecká doprava

Služby letecké dopravy jsou poskytovány podle obchodních podmínek letecké společnosti, které mají před těmito Obchodními podmínkami přednost.

7.2. Ubytovací služby

Ubytovací služby se řídí obchodními podmínkami Dodavatele poskytujícího ubytování, které mají před těmito Obchodními podmínkami přednost.

7.3. Autopůjčovna

Služby autopůjčoven se řídí podmínkami Dodavatele poskytujícího pronájem aut, které mají přednost před těmito Obchodními podmínkami.

7.4. Místní turistické aktivity

7.4.1. Tyto služby se řídí podmínkami Dodavatele poskytujícího místní turistické aktivity, které mají přednost před těmito Obchodními podmínkami.

7.4.2. Služby týkající se místních turistických aktivit jsou nepřenosné a nebudou předmětem odškodnění nebo změn.

7.5. Pojištění

Pokud se zákazník rozhodne k nákupu pojištění zprostředkovaného CA, cena příslušného pojištění je součástí ceny uvedené na stránkách Sunmix.cz. Informace o rizicích, nákladech a pojistném týkající se pojištění, jak je uvedeno na stránkách Sunmix.cz, jsou míněny pouze pro informativní účely. Pojistné podmínky budou Zákazníkovi poslány pojistitelem. Veškeré nároky musí být vzneseny přímo na pojišťovací společnost, a to v souladu s pojistnými podmínkami.

7.6. Cestovní balíčky

7.6.1. Pro účely těchto Obchodních podmínek se zájezdem, v souladu se zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), a § 2521 a násl. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění (dále jen „NOZ“), rozumí kombinace turistických služeb v případě, že (i) je služba poskytována po dobu přesahující 24 hodin nebo (ii) když zahrnuje ubytování přes noc a zahrnuje alespoň dvě z následujících služeb: a) ubytování, b) doprava, c) jiné služby cestovního ruchu nesouvisející s dopravou nebo ubytováním a tvořící významnou část balíčku služeb poskytovaným příslušným poskytovatelem zájezdů (dále jen „Zájezd“). Je-li předmět plnění reprezentován pouze jednou z výše uvedených služeb a není Zájezdem, platí pro tuto službu všechna ustanovení týkající se Zájezdu v souladu s těmito Obchodními podmínkami, pokud není mezi stranami výslovně uvedeno nebo stanoveno jinak.

7.6.2. Před uzavřením Smlouvy musí Cestovní kancelář odpovídajícím způsobem informovat Zákazníka o pasových a vízových požadavcích a lhůtách potřebných pro jejich zajištění, rovněž jej musí informovat o zdravotních formalitách vyžadovaných pro cestu a pobyt.

7.6.3. Je-li Smlouva vyhotovena v písemné formě, nahradí její stejnopis potvrzení o Zájezdu, obsahuje-li daná kopie všechny náležitosti týkající se Zájezdu stanovené v § 2527 NOZ. V opačném případě je Dodavatel povinen předat Zákazníkovi osvědčení, jak je stanoveno v § 2527 NOZ.

7.6.4. Zákazník je oprávněn Smlouvu o Zájezdu smluvně postoupit třetí osobě, pokud tato osoba splňuje podmínky účasti na Zájezdu. Změna totožnosti Zákazníka je vůči Cestovní kanceláři účinná, doručí-li postupitel o této skutečnosti včas oznámení spolu s prohlášením postupníka, že s uzavřenou Smlouvou souhlasí a že splní všechny podmínky účasti na Zájezdu. Oznámení musí být doručeno nejméně sedm dnů před zahájením Zájezdu, jinak nemusí být postoupení Cestovní kanceláří akceptováno.

7.6.5. Zákazník souhlasí s tím, že příslušná Cestovní kancelář (nestanoví-li obchodní podmínky Cestovní kanceláře jinak) je oprávněna jednostranně zvýšit cenu zájezdu, a to pouze za následujících podmínek:

a) v případě zvýšení ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot, a to maximálně o částku, o kterou se zvýší cena pohonných hmot u příslušného Zájezdu,

b) v případě zvýšení plateb spojených s dopravou, např. letištních a přístavních poplatků, které jsou zahrnuty v ceně Zájezdu, a to maximálně o částku, o kterou se zvýší cena předmětných plateb u příslušného Zájezdu,

c) v případě zvýšení směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny Zájezdu v průměru o více než 10 % vzhledem k místní měně příslušné Cestovní kanceláře.

7.6.6. Informace o zvýšení ceny Zájezdu musí být Zákazníkovy zaslány nejméně dvacet jedna (21) dní před zahájením Zájezdu, v opačném případě právo na zaplacení rozdílu v ceně pro příslušnou Cestovní kancelář nevzniká.

7.6.7. Je-li příslušná Cestovní kancelář nucena přistoupit z objektivních důvodů ke změně podmínek Smlouvy nebo ceny Zájezdu, má zákazník ve lhůtě pěti (5) dní od doručení oznámení změn Smlouvy právo od Smlouvy odstoupit; v opačném případě se má za to, že zákazník s navrhovanými změnami ve Smlouvě souhlasí.

7.6.8. Jakékoli potíže, které se mohou vyskytnout po zahájení Zájezdu, musí být řešeny přímo mezi Zákazníkem a příslušnou Cestovní kanceláří. CA nepřebírá žádnou odpovědnost za potíže týkající se Zájezdu, které se mohou vyskytnout. CA bude sloužit jako prostředník mezi Zákazníkem a příslušným Dodavatelem.

7.6.9. V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, ze dne 14. prosince 2005, o vytvoření seznamu Společenství, ve kterém jsou uvedeni letečtí dopravci podléhající zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, informuje CA Zákazníka o totožnosti leteckých dopravců, kteří mají zákaz k provozování letecké dopravy ve Společenství: http://www.caa.cz/legislativa/seznam-spolecenstvi (tzv. „Black List“ neboli černá listina).

8. Ochrana osobních údajů

8.1. Pokud poskytnuté údaje obsahují elektronický kontakt Zákazníka, dává Zákazník svůj souhlas k zasílání obchodních sdělení CA zaškrtnutím příslušného políčka během procesu rezervace podle § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

8.2. CA má právo osobní údaje poskytnuté Zákazníkem zpřístupnit třetím stranám pro účely naplnění zprostředkovatelské smlouvy, mezi něž patří zejména zprostředkování uzavření Smlouvy. Navíc má CA právo zpřístupnit třetím stranám elektronické kontaktní údaje (např. e-mailovou adresu) Zákazníka za účelem kontaktování Zákazníka s ohledem na Smlouvu. V tomto kontextu je CA podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“), povinna informovat Zákazníka o zpracování jeho osobních údajů.

8.3. Zpracované osobní údaje mohou zahrnovat údaje poskytnuté Zákazníkem v souvislosti s uzavřením zprostředkovatelské smlouvy (např. jméno a příjmení, titul, datum narození, adresu, e-mailovou adresu, číslo bankovního účtu a číslo občanského průkazu nebo pasu). Zpracování osobních údajů zákazníka bude prováděno automaticky pomocí elektronického systému.

8.4. Zákazník je povinen poskytnout osobní údaje za účelem řádného plnění zprostředkovatelské smlouvy. V případě neposkytnutí takových osobních údajů, nebude CA moci splnit a nebude povinna plnit své smluvní závazky. Nicméně poskytnutí osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení Zákazníkovi je dobrovolné a Zákazník může svůj souhlas kdykoli odvolat.

8.5. Zákazník bere na vědomí, že jeho osobní údaje musí být za účelem zprostředkování uzavření Smlouvy a jejího výkonu poskytnuty příslušnému Dodavateli.

8.6. Zákazník má právo na přezkoumání svých uložených osobních údajů v souladu s § 12 zákona o ochraně osobních údajů. Zákazník, který zjistí nebo se domnívá, že CA zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může od CA požadovat vysvětlení nebo požádat, aby CA tento stav napravila; toho lze dosáhnout blokováním, opravou, úpravou nebo likvidací osobních údajů. Ochrana a zpracování osobních údajů bude probíhat v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Další případná specifická práva nezmíněná v tomto dokumentu jsou stanovena v § 21 zákona o ochraně osobních údajů.

8.7. Zákazník bere na vědomí, že v případě telefonické objednávky jsou hovory se zaměstnanci CA monitorovány, aniž je dotčeno právo Zákazníka takové monitorování odmítnout.

9. Projednání pohledávek Zákazníka

9.1. Zákazník bere na vědomí, že jakoukoli reklamaci týkající se Vlastních služeb je doporučeno řešit přímo s CA. CA je povinna vyřešit jakékoli přijaté reklamace bez zbytečných prostojů.

9.2. Zákazník je povinen uplatnit reklamace týkající se Vlastních služeb bezprostředně po uskutečnění dané Vlastní služby. Zákazník musí provést reklamaci bez zbytečného prodlení (nejpozději však do 30 dní od ukončení cesty) na následující adresu CA: kontakt@sunmix.cz. Reklamace budou přijaty pouze v případě, že CA byly nahlášeny relevantní údaje týkající se reklamace, aby se CA mohla o tyto otázky postarat a omezit tak škody vzniklé Zákazníkovi v nejvyšší možné míře.

9.3. Jakékoli reklamace týkající se Zprostředkovaných služeb musí Zákazník uplatnit přímo v CA, která je bez zbytečného prodlení předá příslušnému Dodavateli. CA nepřebírá žádnou odpovědnost za vyřizování reklamací Zákazníka týkajících se Zprostředkovaných služeb. Ve všech případech platí obchodní podmínky příslušného Dodavatele.

10. Omezení odpovědnosti

10.1. Poskytnutí Zprostředkovaných služeb, které budou poskytnuty příslušným Dodavatelem, není předmětem smluvního vztahu mezi CA a Zákazníkem. Za poskytování Zprostředkovaných služeb je odpovědný výhradně Dodavatel daných služeb, CA v tomto ohledu nepřebírá žádnou odpovědnost. Informace týkající se Zprostředkovaných služeb se zakládají výlučně na informacích, které jsou CA poskytnuty příslušným Dodavatelem, a mohou být zastaralé. CA za takové informace vzhledem k Zákazníkovi nenese žádnou odpovědnost.

10.2. CA pouze ručí Zákazníkovi za správné zpracování uzavření smlouvy týkající se Zprostředkovaných služeb. CA nese odpovědnost v rámci péče řádného hospodáře.

10.3. CA bude odpovědná pouze za škody vyplývající z porušení smluvních a předsmluvních povinností, pokud byly tyto škody způsobeny záměrně nebo hrubou nedbalostí. Toto omezení se nevztahuje na porušení podstatných smluvních povinností, odpovědnosti v souvislosti s předpokládanou zárukou nebo v případě újmy na životě či osobním nebo zdravotním poškození.

10.4. V případě mírné nedbalosti související se smluvními povinnostmi bude odpovědnost CA omezena na typicky předvídatelné škody. Taková odpovědnost by měla být omezena na výši každé jednotlivé konkrétní zprostředkované nebo prodané Služby.

10.5. Výše uvedené omezení odpovědnosti CA se rovněž vztahuje na zaměstnance CA, její zákonné zástupce a pověřené zástupce.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. V případě, že jedno nebo více ustanovení těchto Obchodních podmínek bude, nebo se má za to, že je, neplatné nebo nevymahatelné, nebude tím dotčena platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto Obchodních podmínek za předpokladu, že neplatné ustanovení není podstatné a rozhodující.

11.2. Tyto Obchodní podmínky mohou být CA kdykoli změněny bez předchozího upozornění. Tyto změny se nebudou vztahovat na rezervace, které již byly CA přijaty jménem dotčeného Dodavatele / dotčených Dodavatelů. Zákazníkovi se proto doporučuje, aby si v době provedení rezervace přečetl, uložil a/nebo vytiskl kopii Obchodních podmínek, aby si byl vědom ustanovení platných v době příslušné rezervace.

11.3. Jakákoli forma zásahu vyšší moci povede k přerušení povinností, které jsou ovlivněny danou událostí vyšší moci a příslušnou stranu této povinnosti zbaví.

11.4. Postoupení jakýchkoli nároků Zákazníka vůči CA třetím stranám je vyloučeno.

11.5. Veškeré právní vztahy mezi CA a Zákazníkem se řídí právním řádem České republiky.

11.6. Případné spory vyplývající z právních vztahů mezi CA a Zákazníkem budou spadat pod soudní pravomoc českého soudu.

11.7. Zákazník byl s těmito Obchodními podmínkami seznámen a výslovně je přijímá a potvrzuje, že tyto Obchodní podmínky neobsahují žádná ustanovení, která Zákazník nemohl rozumně očekávat.

Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 1. května 2016.